Regulamin

Start . Regulamin

I. WARUNKI DOKONYWANIA REZERWACJI. REZERWACJA WSTĘPNA

 1. Rezerwacja wstępna oznacza zawarcie warunkowej umowy najmu pokoju pomiędzy Ośrodkiem a Gościem oraz akceptację warunków regulaminu, warunków mieszkaniowych, żywieniowych, lokalizacji obiektu i innych według informacji zamieszczonych na stronie www.waterside.pl oraz uzgodnień zawartych w dokumencie rezerwacji.
 2. Rezerwacji dokonuje się poprzez kontakt z recepcją lub za pomocą dostępnuych elektronicznych kanałów sprzedaży. Wszelkich informacji związanych z rezerwacją i pobytem udziela recepcja.
 3. Kontakt z recepcją może odbywać się osobiście, telefonicznie pod nr 943143106 lub pocztą elektroniczną z adresem: [email protected]
 4. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności. Informacje o potrzebnej fakturze za usługi ośrodka należy zgłaszać w momencie dokonywania rezerwacji.
 5. Osoba dokonująca rezerwacji w imieniu osoby prawnej powinna być upoważniona do zaciągania zobowiązań w jej imieniu.
 6. Waterside Resort zastrzega sobie prawo do zmiany cennika.

II. POTWIERDZENIE REZERWACJI

 1. Potwierdzenie rezerwacji oznacza zawarcie umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego pomiędzy Ośrodkiem a Gościem na świdczenia zawarte w dokumencie rezerwacji.
 2. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata określonego zadatku w ustalonym terminie na konto ośrodka o nr 20 1020 4681 0000 1302 0027 0454 wg otrzymanego dokumentu rezerwacji (dla przelewów zagranicznych: PL 20 1020 4681 0000 1302 0027 0454, Bank PKO BP SA., Kod BIC PKO Banku Polskiego SA: BPKOPLPW). Decyduje termin zaksięgowania kwoty na koncie ośrodka. Wpłata po terminie nie gwarantuje potwierdzenia rezerwacji. W takiej sytuacji konieczny jest kontakt z recepcją ośrodka, ponieważ brak wpłaty zadatku w terminie może oznaczać anulowanie rezerwacji wstępnej przez ośrodek.
 3. Przez zadatek rozumie się zadatek w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

III. REZYGNACJA Z REZERWACJI

 1. W przypadku rezygnacji przez Gościa z rezerwacji zwrot zadatku w pełnej wysokości przysługuje jeśli rezygnacja nastąpiła co najmniej na 30 dni przed terminem przyjazdu. Rezygnację z rezerwacji zgłasza się telefonicznie lub poprzez korespondencję e-mail.
 2. Zadatek przepada, jeśli rezygnacja została zgłoszona w terminie krótszym niż 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu lub nie zgłoszona przez Gościa w ogóle.

IV. ZAKWATEROWANIE

 1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba rozpoczyna się o 15.00, a kończy o godz.10.00 ostatniego dnia pobytu według ustalonej rezerwacji. Przedłużenie pobytu zgłasza się w recepcji do godz. 16.00 dnia poprzedzającego ustalony dzień wymeldowania i uzależnione jest od dostępności wolnych miejsc.
 2. Gość jest zobowiązany do dokonania meldunku niezwłocznie po przyjeździe do Ośrodka. W celu potwierdzenia tożsamości, należy okazać dokument tożsamości z fotografią.
 3. W dniu rozpoczęcia pobytu Gość jest zobowiązany zapłacić pełną należność wynikającą z rezerwacji (różnica pomiędzy całkowitą ceną rezerwacji a kwotą zadatku) lub okazać potwierdzenie przelewu kwoty pozostałej do zapłaty.
 4. Zapłata pełnej kwoty rezerwacji obowiązuje również wówczas, jeśli z przyczyn niezależnych od ośrodka, przyjazd Gościa lub pobyt ulegnie opóźnieniu, skróceniu oraz w przypadku zakwaterowania mniejszej liczby osób niż przewidywana liczba osób zadeklarowana w rezerwacji.

V. POBYT W WATERSIDE RESORT

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeńdotyczących jakości usług, ewentualnych uszkodzeń, brakach zastanych w pokoju, wyrządzonych szkodach przez Gościa oraz w innych istotnych sprawach – Gość proszony jest o bezzwłoczny kontakt z recepcją. Ośrodek zobowiązuje się do niezwłocznego zajęcia się zgłoszoną sprawą i poprawą warunków pobytu zgodnie ze swoimi możliwościami i stosowanie do reguł dobrej praktyki.
 2. Gość ponosi pełną materialną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia elementów wyposażenia ośrodka powstałe z jego winy, jak również z winy odwiedzających go osób.
 3. W przypadku zgubienia karty do pokoju Gość zobowiązany są do uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł.
 4. W pokoju i na balkonach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, grillowania i rozpalania wszelkiego ognia pod rygorem kary w wysokości 150 zł z jedno zdarzenie.
 5. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno palić świec oraz używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia. Wyjątek stanowią suszarki do włosów, ładowarki do telefonów i zasilacze do komputerów.
 6. Gość zobowiązany jest do utrzymywania pokoju w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano. W godzinach tych nie mogą również przebywać na terenie Waterside Resort osoby nie zgłoszone w karcie meldunkowej.
 7. Obiekt ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać umowę z winy Gościa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nocowania w pokoju osób niezgłoszonych.
 8. Przy każdorazowym opuszczaniu pokoju należy wyłączyć światło i urządzenia elektryczne, zakręcić wodę oraz upewnić się, że drzwi wejściowe są zamknięte.
 9. Waterside Resort nie odpowiada za uszkodzenia lub utratę należących do gościa kosztowności, pieniędzy i innych przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 10. Ośrodek posiada parking niestrzeżony, ogrodzony i nadzorowany. Nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa bez własnej winy.
 11. Na terenie ośrodka obowiązuje parkowanie pojazdów w miejscach wyznaczonych i zakaz parkowania w miejscach przeznaczonych do komunikacji pieszej lub kołowej.
 12. Pobyt psów (lub innych zwierząt) jest dopuszczalny w szczególnych przypadkach za zgodą ośrodka, podlega opłacie zgodnie z cennikiem oraz odbywa się wg regulaminu pobytu zwierząt dostępnego w recepcji.
 13. Ośrodek zastrzega sobie prawo rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla ośrodka.

VI. POBYT DZIECKA

 1. Za dzieci poniżej 3 roku życia (bez wyżywienia i bez osobnego spania) pobierana jest opłata w wysokości 35 zł/doba. Nie należy pozostawiać dzieci bez nadzoru lub opieki. Rodzice i opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

VII. WYMELDOWANIE – ZDANIE POKOJU

 1. Wymeldowanie odbywa się do godz. 10:00. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godziny wymeldowania w miarę możliwości dysponowania przez Ośrodek wolnym pokojem.
 2. Gość jest zobowiązany udostępnić w trakcie pobytu wynajmowany pokój obsłudze ośrodka w celu skontrolowania jego stanu.
 3. Przedmioty wartościowe pozostawione przez Gościa będą odesłane na wskazany adres na koszt Gościa. W innym przypadku będą przechowywane przez Ośrodek przez okres max 6 miesięcy.

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. W przypadku rażącego naruszenia przez Gościa postanowień regulaminu, zasad współżycia społecznego lub gdy Gość stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób będących w ośrodku lub jego mienia, Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług (wypowiedzieć umowę). W takiej sytuacji Gość i osoby mu towarzyszące są zobowiązane do natychmiastowego zastosowania się do poleceń przedstawiciela Ośrodka w szczególności do zapłaty za poczynione szkody oraz opuszczenia terenu Ośrodka.
Regulamin obowiązuje od: 10.06.2021 r. Zarządzający Waterside Resort w Darłowie